WordPress 4.9.4 སྲུང་སྐྱོང་པར་གཞི་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

WordPress 4.9.4 ད་ལྟ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཟིན།

དེ་སྔར། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁོམ་ལོངས་མ་བྱུང་བ་དང་བྱ་བ་ག་གེ་མོའི་དབང་གིས། བོད་ཡིག་གི WordPress བྱ་རིམ་དེ་ཐོན་རིམ 4.7.2 ནས་ལུས་པ་དང་། དུས་ཚོད་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་གསར་བཅོས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་རེད།

ད་ལྟ་བོད་འགྱུར་ཚོགས་པར་མི་སྣ་ཁ་ཤས་གསར་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་བྱ་བར་ཤུགས་སྣོན་བྱས་ཏེ། WordPress 4.9.x ཐོན་རིམ་དེ་ཡོངས་རྫོགས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཚར་ཡོད་པ་དང་། དངོས་སུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།

འདིར་བསྣུན་ནས WordPress 4.9.4 ཕབ་ལེན་བྱེད་པ་དང་ཡང་ན། རང་གི་དྲ་ཚིགས་ལྟག་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོ་ཆས་སྟེགས་བུར་བསྐྱོད་ནས་ཐད་ཀར་གསར་བཅོས་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།