scan2payme

Plugin for displaying a European Payment Council QR-Cod…


Andreas Waldherr (a.waldherr@gmail.com) སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། ཐེངས་ 10 ལས་ཉུང་བ། ཐོན་རིམ་ 6.4.3 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ཟླ 1 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།