SN Scroll To Up

This plugin will be able to add a Scroll To Up Button i…


Syed Numan Ahmed སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 10+ ཐོན་རིམ་ 4.1.40 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 9 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Scroll Up CL7

Scroll up CL7. This plugin will add scroll to top featu…


coderlucky7 སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 10+ ཐོན་རིམ་ 5.0.21 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 5 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Scroll Page To Top

Scroll Page To Top is a lightweight plugin that helps t…


Pradeep Singh སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། ཐེངས་ 10 ལས་ཉུང་བ། ཐོན་རིམ་ 5.7.11 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 3 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།