Page scroll to id

Create links that scroll the page smoothly to any id wi…


malihu སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 100,000+ ཐོན་རིམ་ 6.1.1 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། གཟའ་འཁོར 3 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Easy Page Transition

The easiest way to add page transitions to your WordPre…


Carlile Design སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 700+ ཐོན་རིམ་ 5.2.17 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 3 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

PageSwapper

Create page-transitions


RTO GmbH སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 10+ ཐོན་རིམ་ 5.0.18 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 4 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།