Air Quality Plugin

This plugin was made mainly to display air quality from…


Patryk Kasiczak སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 40+ ཐོན་རིམ་ 4.9.23 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 5 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

AirQuality CHMU

Tento plugin slouží k zobrazení environmentálních dat z…


Jakub Macíček སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། ཐེངས་ 10 ལས་ཉུང་བ། ཐོན་རིམ་ 4.9.23 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 4 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Air Quality Data from Foobot

Display the Air Quality Data from multiple Foobot devic…


Bain Design སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། ཐེངས་ 10 ལས་ཉུང་བ། ཐོན་རིམ་ 5.4.13 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 3 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།