Post Views Counter

Post Views Counter allows you to display how many times…


dFactory སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 200,000+ ཐོན་རིམ་ 6.4.1 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། གཟའ་འཁོར 1 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

WP-PostViews

ཁྱེད་རང་ལ་རྩོམ་ཡིག་དང་ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཀློག་གྲངས་འཆར་དུ་འཇུག…


Lester 'GaMerZ' Chan སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 100,000+ ཐོན་རིམ་ 6.3.2 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ཟླ 4 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Post Views Stats Counter

This plugin will display how many times post and page v…


Kazuki Yanamoto སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 1,000+ ཐོན་རིམ་ 6.2.3 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ཟླ 8 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

WP-PostViews Plus

Enables You To Display How Many Times A Post Had Been V…


Richer Yang སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 600+ ཐོན་རིམ་ 5.4.14 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 4 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Easy Post View Counter

With this plugin you can see how many views a single po…


Michael Ringhus Gertz སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 100+ ཐོན་རིམ་ 4.1.39 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 9 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Unique Post Views Counter

This plugin will enable you to display how many times a…


Chandra sekhar Gudavalli སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 30+ ཐོན་རིམ་ 3.4.2 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 10 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

WP Views Counter

Plugin WP Views Counter is counting views of pages or p…


Krigus སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 20+ ཐོན་རིམ་ 4.6.27 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 7 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

PostRank

The ranking of your posts. Visit [Plugin Page](http://j…


JinnLynn སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 20+ ཐོན་རིམ་ 3.4.2 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 11 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Post Views for WP

Post Views for WP will allow you to unveil how many num…


uniqe-coder སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 10+ ཐོན་རིམ་ 5.6.12 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 3 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Redis Post Views

Highly optimized post views counter using Redis


Razvan Stanga སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 10+ ཐོན་རིམ་ 4.9.24 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 5 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

rng-postviews

WordPress plugin that set post view count for each post…


Abolfazl Sabagh སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། ཐེངས་ 10 ལས་ཉུང་བ། ཐོན་རིམ་ 5.1.17 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 5 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།