Remove Schema

Remove all Schema Markup / Structured data (Microdata, …


Plugin.nl སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 2,000+ ཐོན་རིམ་ 5.7.9 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 2 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Open Schema Data

Add any valid schema type to your pages and posts using…


Jason Creviston སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 20+ ཐོན་རིམ་ 4.6.26 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 7 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

WP COVID-19 Schema

WP COVID-19 Schema plugin adds a schema snippet in the …


Sweans སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 10+ ཐོན་རིམ་ 5.4.13 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 3 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།