wp-syntax-highlighter

Syntax Highlighter for WordPress using Highlight.js.


Darshan Sawardekar སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 10+ ཐོན་རིམ་ 3.9.40 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 9 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Code Syntax Highlighter

A simple dynamic loading syntax highlighter.Supports 17…


Kartikay Kanojia སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། ཐེངས་ 10 ལས་ཉུང་བ། ཐོན་རིམ་ 4.9.23 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 5 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Syntax Highlighter with PrismJS

A syntax highlighter using PrismJs.


Mohamad Wael El Kurdi སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། ཐེངས་ 10 ལས་ཉུང་བ། ཐོན་རིམ་ 6.1.3 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ཟླ 11 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Easy Syntax Highlighter

Syntax Highlighter powered by Google code prettify scri…


pandasilk སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། ཐེངས་ 10 ལས་ཉུང་བ། ཐོན་རིམ་ 4.8.22 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 6 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Simpler Syntax Highlighter

Lightweight code snippet syntax highlighter.


Petrichorpost.com སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། ཐེངས་ 10 ལས་ཉུང་བ། ཐོན་རིམ་ 4.9.23 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 6 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།