Mimi Captcha

简洁的中文验证码插件。在 WordPress 登陆、注册或评论表单中加入验证码,支持字母、数字、中文和算术形式…


Shuqiao Zhang སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 200+ ཐོན་རིམ་ 6.4.3 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ཟླ 4 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

CAPTCHA Solution

CAPTCHA Solution is a CAPTCHA module intended to be cal…


Essitco སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 100+ ཐོན་རིམ་ 5.0.21 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 5 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།