WordPress.org

བོད་ཡིག

བརྗོད་གཞི་གསལ་ཐོ།

1
ཁྱད་ལྡན་འཚག་ཆས།
འཚག་ཆས:
རྩོམ་སྒྲིག

བཀོད་པ།

ཁྱད་གཤིས།

བརྗོད་གཞི།

ཕྱིར་དཔེ་སྒྲོམ་གསལ་ཐོ་ལ་ལོག

This theme hasn’t been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Escapade

རྩོམ་པ་པོ། GoDaddy

འདི་ནི Primer ཡི་བུ་རྒྱུད་དཔེ་སྒྲོམ་ཡིན།

ཐོན་རིམ: 1.1.3

མཐའ་མའི་གསར་བཅོས: 2019 ལོའི་ཟླ 11 ཚེས 28 ཉིན།

སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད: 10,000+

WordPress ཐོན་རིམ: 4.4 ཡང་ན་དེ་ལས་མཐོ་བ།

PHP ཐོན་རིམ: 5.6.0 ཡང་ན་དེ་ལས་མཐོ་བ།

དཔེ་སྒྲོམ་གྱི་གཙོ་ངོས།

རམ་འདེགས།

གང་ཞིག་བརྗོད་འདོད་དམ། རོགས་རམ་མཁོ་འམ།

རམ་འདེགས་གླེང་སྟེགས་ལ་ལྟ་ཞིབ།

སྙན་ཞུ།

དཔེ་སྒྲོམ་འདི་ལ་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཡོད་དམ།

དཔེ་སྒྲོམ་འདི་སྙན་ཞུ།

ཡིག་སྒྱུར།

Escapade ཡིག་སྒྱུར།

དཔེ་སྒྲོམ་རྙེད་མ་སོང་། གཞན་ཞིག་བཤེར་འཚོལ་བྱས་ཏེ་ཚོད་ལྟ་གནང་དང་།