WordPress.org

བོད་ཡིག

1
ཁྱད་ལྡན་འཚག་ཆས།
འཚག་ཆས:
རྩོམ་སྒྲིག

བཀོད་པ།

ཁྱད་གཤིས།

བརྗོད་གཞི།

ཕྱིར་དཔེ་སྒྲོམ་གསལ་ཐོ་ལ་ལོག

This theme hasn’t been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

zAlive

རྩོམ་པ་པོ།

ཐོན་རིམ: 1.3.4

མཐའ་མའི་གསར་བཅོས: 2014 ལོའི་ཟླ 11 ཚེས 6 ཉིན།

Active Installations: 1,000+

དཔེ་སྒྲོམ་གྱི་གཙོ་ངོས།

རམ་འདེགས།

གང་ཞིག་བརྗོད་འདོད་དམ། རོགས་རམ་མཁོ་འམ།

རམ་འདེགས་གླེང་སྟེགས་ལ་ལྟ་ཞིབ།

སྙན་ཞུ།

དཔེ་སྒྲོམ་འདི་ལ་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཡོད་དམ།

དཔེ་སྒྲོམ་འདི་སྙན་ཞུ།

ཡིག་སྒྱུར།

zAlive ཡིག་སྒྱུར།

དཔེ་སྒྲོམ་རྙེད་མ་སོང་། གཞན་ཞིག་བཤེར་འཚོལ་བྱས་ཏེ་ཚོད་ལྟ་གནང་དང་།

ལག་ཆའི་ཚང་ལ་མཆོང་།