WordPress.org

བོད་ཡིག

The Tibetan translation of WordPress is inactive

Download the English version instead.

If you’re interested in translating WordPress to Tibetan, join the Polyglots team and find out how.

བོད་ཡིག་ WordPress མཉེན་ཆས་དྲ་ཚིགས་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།

Screen Shot 2016-08-31 at 5.06.42 pm.pngdownload.jpgdownload1.jpg(WordPress) མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད།
(WordPress) མཉེན་ཆས་ནི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཡིན་ལ། མཉེན་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེའི་ངང་དྲ་ཚིགས་གསར་བཟོ་དང་། དྲ་ཚིགས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཐུབ། དེ་བཞིན་མཉེན་ཆས་འདིར་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་འགའ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
1… (free) རིན་མེད་ཡིན་པས་བཀོལ་སྤྱོད་པར་རང་དབང་ལྡན་པ་སྟེ། ཐོན་རིམ་གསར་པ་ནམ་ཐོན་ལ་རིན་མེད་ཐོག་ཕབ་ལེན་བྱས་ནས་སྤྱོད་ཆོག་ཆོག་ཡིན།
2…(Open Source) འབྱུང་ཁུངས་ཁ་འབྱེད་ཡིིན་པས་སྒེར་གྱི་དགོས་མཁོ་ལ་བསྟུན་པའི་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པས་བྱེད་ནུས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད།
3… རིན་མེད་མཐུད་སྣེ་དང་། ( Plugin ) དཔེ་སྒྲོམ། ( Theme ) སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཡོད་པས་དྲ་ཚིགས་ཇུས་འགོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ཉམས་མྱོང་མེད་མཁན་དག་གིས་ཀྱང་བཀོལ་ཐུབ།
4… བཀོལ་སྤྱོད་པ་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད་པས་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། མཉམ་སྤྱོད་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་བདེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད།

( WordPress) བོད་སྒྱུར་བྱ་བའི་གོ་རིམ།
ང་ཚོས་དྲ་ཚིགས་བཟོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ནས་མཉེན་ཆས་འདི་མཉེན་ཆས་གཞན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད། དེ་བས་མཉེན་ཆས་འདི་བོད་སྒྱུར་གྱིས་དྲ་རྒྱའི་དུས་རབས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་སྤྲོ་བ་རྙེད་སོང་། དམིགས་ཡུལ་དང་རྨི་ལམ་དེས་བོད་མི་དང་། དབྱིན་ཇི་བ། རྒྱ་གར་བ་སོགས་དང་བླངས་པ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་མཉམ་དུ་བསྡུས་ཤིང་། དགའ་སྤྲོའི་ངང་བྱ་བར་ཞུགས། ཡུན་རིང་ཞིག་སོང་བའི་དེ་རིང་རྨི་ལམ་ལ་གཤོག་པ་ཐོགས་ཏེ་མཐའ་ཡས་པའི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕུར་འགོ་བརྩམས་ཡོད། མིག་སྔར་ ( WordPress) བཟོ་གྲྭའི་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚན་དུ་བོད་ཡིག་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བོད་ཡིག་ ( WordPress) མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་ཆོག་ཡིན།

( WordPress) བོད་སྒྱུར་ཚོགས་པར་འཛུལ་ཞུགས།
ཆ་འཕྲིན་དུས་རབས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་འགྱུར་ལྡོག་ཇི་ལྟར་མྱུར་བ་བཞིན། ( WordPress) མཉེན་ཆས་ཐོན་རིམ་དེ་ལྟར་མགྱོགས་པས། ང་ཚོ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་དེའི་རྗེས་ཟིན་རྒྱུ་ནི་ཅུང་དཀའ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། དེ་བས་སྐུ་ཉིད་ཚོགས་པ་འདིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱོས་དང་། ང་ཚོས་མཉམ་དུ་དམ་བཅའ་བརྟན་པོའི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལས་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ།
ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་འདྲི་ཡུལ། ཟངས་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས།
སྒེར་འབྲེལ། ཁ་པར་ཨང་གྲངས།: +91-9882324983
གློག་འཕྲིན།: zangkarjamyangtsultrim13@gmail.com
སྐད་འཕྲིན།: zangtsul

Showcase