Sharekoube

Add to Sharedaddy support service.


nemooon སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 40+ ཐོན་རིམ་ 3.2.1 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 13 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།

Sharedaddy More Control

Adds more options to control where Sharedaddy is being …


Stas Sușcov སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཚད། 10+ ཐོན་རིམ་ 3.2.1 ནང་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཟིན། ལོ 13 སྔོན་ལ་གསར་བཅོས་བྱས།